คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-02-07
ผู้ดูแลระบบ

คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2021-02-04
ผู้ดูแลระบบ