กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ