การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ อย่างชัดเจน โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ