มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ