การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ