การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ