เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

ประกาศโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล