หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ปีการศึกษา 2564

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานการปฏิบัติงานบุคลากร

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

การลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

องค์ประกอบและตัวชี้วัดการย้าย

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

การเลื่อนเงินเดือน

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ