แผนการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสตดุตามที่สถานศึกษาต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ