กิจกรรม

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2566​ โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมระเบียบแถว กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการคิดและสร้างความสามัคคี กิจกรรมประกอบอาหาร กิจกรรมฐานทดสอบประสาทสัมผัส เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนได้รู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

2023-01-28