กิจกรรม

วันนี้ นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ได้มอบหมายให้ นางพึงจิต แพวิเศษ รักษา​การในตำแหน่ง​ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 25 คน ทุนละ 1,500 บาท จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

2023-01-25